نرم افزار

نرم افزار Adobe Premiere CC
نرم افزار Adobe Premiere CC DVD شصت و چهار بیتی (راهنمای نصب فارسی)
7,500 تومان
نرم افزار SolidWorks Premium 2014
نرم افزار SolidWorks Premium 2014 DVD 2 اتوران اختصاصی، فیلم آموزشی نصب و فعالسازی
11,500 تومان
نرم افزار CATIA V5R21 2014
9,000 تومان
نرم افزار MAYA collection ver.2
نرم افزار MAYA collection ver.2 DVD سی و دو و شصت و چهار بیتی
10,000 تومان
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 DVD به همراه راهنمای نصب تصویری گام به گام فارسی
8,000 تومان
نرم افزار Network Collection 2014
نرم افزار Network Collection 2014 DVD به همراه اتوران اختصاصی با توضیحات و راهنمای نصب فارسی
8,000 تومان
نرم افزار Visual Basic Collection
نرم افزار Visual Basic Collection DVD سی و دو و شصت و چهار بیتی
10,500 تومان
نرم افزار SQL Server 2014
نرم افزار SQL Server 2014 DVD سی و دو و شصت و چهار بیتی
10,500 تومان
نرم افزار Converters suite 2013
نرم افزار Converters suite 2013 DVD2 سی و دو و شصت و چهار بیتی
9,000 تومان
نرم افزار PDF+OCR Assistant+ Acrobat Collection
نرم افزار PDF+OCR Assistant+ Acrobat Collection DVD 2 سی و دو و شصت و چهار بیتی
15,000 تومان
نرم افزار Visual studio 2013 All Edition
نرم افزار Visual studio 2013 All Edition DVD نُه گیگابایتی
10,000 تومان